Menu
Laboratoře

HYBRID CAPTURE®2 HPV test firmy Digene

Princip metody:

Test HYBRID CAPTURE®2 HPV (HC2) vyráběný firmou Digene je mikrodestičkový hybridizační test určený pro detekci nízko- (LR) a vysoko-rizikových (HR ) typů lidských papillomavirů (HPV) ve stěrech z hrdla děložního. Test detekuje 5 LR HPV typů (6, 11, 42, 43 a 44) a 13 HR HPV typů (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 a 68). Vzorky potenciálně obsahující virovou DNA hybridizují v roztoku se směsí specifických RNA sond. Výsledné RNA/DNA hybridní molekuly jsou zachyceny protilátkou specifickou pro RNA/DNA hybridy na povrchu jamek mikrotitrační destičky. Ty následně reagují s konjugátem monoklonální protilátky proti RNA/DNA hybridním molekulám a alkalické fosfatázy a jsou detekovány pomocí chemoluminiscenčního substrátu. Po štěpení substrátu je uvolněné světlo měřeno luminometrem a vyjádřeno v relativních světelných jednotkách (RLU), hodnota RLU umožňuje semi-kvantitativní stanovení množství virové DNA ve vzorku. Metoda také využívá amplifikaci signálu a tím se citlivost stanovení stává srovnatelnou s citlivostí metod PCR. Přítomnost některých typů HPV DNA lze detekovat s citlivostí 1pg virové DNA/ml vzorku. Součástí testu jsou odběrové kartáčky Digene Cervical SamplerTM s Digene Specimen Transport MediumTM. Metodou HC2 lze vyšetřit i vzorky odebrané do odběrových zkumavek Cytyc PreservCyt® s použitím konverzní soupravy HC Sample Conversion Kit.

Obr.: Princip metody Hybrid Capture®2

Hodnocení NRL:

Výsledky testování HYBRID CAPTURE®2 HPV setu firmy Digene v naší laboratoři ukázaly jeho dobrou citlivost, reprodukovatelnost a specifitu. Provedení testu není složité pro středoškolský personál, ale vyžaduje zaškolení s důrazem na způsob práce s RNA a dále na možnost kontaminace vzorků mezi sebou při provádění testu. Provedení testu není časově náročné a vzhledem k možné automatizaci ho lze doporučit i laboratořím s většími počty zpracovávaných vzorků.

Test umožňuje stanovení skupiny LR a HR HPV typů, ale neposkytuje informaci o jednotlivých typech HPV ve vzorcích. Dále jsme v našem testování zjistili, že i HPV typy, pro něž nejsou v setu přidány próby, mohou být detekovány, pokud se ve vzorku nachází ve vysoké koncentraci (200 pg). Také některé LR HPV typy vykazovaly v testu pozitivitu na HR HPV a naopak. Jedná se zřejmě o zkříženou hybridizaci, ke které dochází, pokud je ve vzorku LR HPV, případně HR HPV, přítomen ve velkém počtu kopií. Naměřené hodnoty RLU/CO falešně pozitivních vzorků jsou menší než 2,0. Je zřejmé, že vzorky, u nichž bude RLU/CO kolem 1,0 by měly být testovány opakovaně, eventuálně by měl být doporučen nový odběr vzorku. V žádném případě tyto vzorky s hraničními hodnotami RLU/CO nedoporučujeme hodnotit jako jednoznačně pozitivní na HR HPV, respektive LR HPV.

Příbalové CD s návodem k použití setu poskytuje dostatek srozumitelných informací o provádění testu, interpretaci výsledků včetně upozornění o zkřížené reaktivitě a omezení použití testu.
Ve spolupráci s AP CEM SZÚ Praha připravujeme každoročně sérii vzorků pro Externí hodnocení kvality stanovení papillomavirů. Všem rutinním diagnostickým laboratořím doporučujeme účast.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete