Menu
Laboratoře

Laboratoř PCR diagnostiky leukémií

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT

Laboratoř je molekulárně genetickou laboratoří, která provádí molekulární záchyt fúzních genů u akutní myeloidní leukemie (AML), záchyt klonality u lymfoproliferativních onemocnění B i T řady – u chronické lymfatické leukemie (CLL; u té navíc stanovuje mutační stav IgHV genů a přítomnost mutací v genu TP53), popřípadě dalších chronických i akutních lymfoproliferativních onemocnění. Dále vyšetřuje klonální mutace u Ph myeloproliferativních neoplázií (MPN) – mutaci tyrozinové kinázy JAK2V617F a mutace genu CALR. Kromě uvedených vyšetření při záchytu onemocnění laboratoř provádí i následné molekulární sledování minimálního reziduálního onemocnění (MRO) u AML i CLL, a u vybraných případů MPN.

V rámci stanovení diagnózy akutní myeloidní leukemie laboratoř vyšetřuje u každého pacienta fúzní geny PML/RARα, AML1/ETO a CBFβ/MYH11 a přítomnost interní tandemové duplikace genu FLT3. Na základě cytogenetického nálezu je možno vyšetřit nejrůznější fúze genu MLL s různými zlomovými místy, event. i další fúzní geny. Laboratoř má dále možnost vyšetřit i alternativní fúzní geny, které se mohou vzácně vyskytnout u atypických forem akutní promyelocytární leukemie, které nenesou běžně vyšetřovaný fúzní gen PML/RARα, ale mohou mít fúzi PLZF/RARα, NPM1/RARα, NuMA/RARα, FIP1L1/RARα, STA5b/RARα, PRKAR1A/RARα, BCOR/RARα, nebo OBFC2A/RARα.Molekulární charakterizace konkrétního fúzního genu je následně využívána pro sledování MRO pomocí kvantitativní RT-PCR v reálném čase (RQ-PCR).

V rámci lymfoproliferativních onemocnění u CLL laboratoř provádí vyšetření klonálních přestaveb IgHV genů (u pacientů s CLL, případně s některými lymfomy) a vyhodnocuje jejich mutační stav. Vyšetřuje rovněž mutace genu TP53 metodou přímého sekvenování cDNA. 

U T – buněčných lymfoproliferativních onemocnění stanovuje klonální přestavby genů δ a γ řetězců T – buněčného receptoru (TCR). Po domluvě provádí laboratoř vyšetření MRO pomocí RQ-PCR s použitím alela – specifických primerů u pacientů s již dříve prokázanou klonální přestavbou IgHV nebo TCR.

U myeloproliferativních nemocí laboratoř běžně stanovuje přítomnost mutace JAK2V617F pomocí metody RQ-PCR s LNA modifikovanými sondami. U vybraných pacientů s polyglobulií lze vyšetřit i alternativní mutace JAK2 genu v exonu 12. U pacientů s trombocytózou nebo myelofibrózou laboratoř detekuje délkové mutace genu CALR metodou fragmentační analýzy. U vybraných pacientů s MPN (např. těch, kteří nenesou známé mutace genů JAK2, CALR či MPL, nebo u osob s rodinnou zátěží), je možné provést i vyšetření pomocí sekvenování nové generace k detekci méně častých mutací. 

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete