Menu
Laboratoře

Laboratoř PCR diagnostiky leukémií

Laboratoř PCR diagnostiky leukémií získala v roce 2009 akreditaci ČIA (akreditovanou metodou je vyšetření mutace V617F genu JAK2).

Laboratoř provádí rutinní molekulární záchyt fúzních genů u akutní myeloidní leukemie (AML), záchyt klonality u lymfoproliferativních onemocnění B i T řady – u chronické lymfatické leukemie (CLL; u té navíc stanovuje mutační stav IgVH genů a přítomnost mutací v genu TP53), popřípadě dalších chronických i akutních lymfoproliferativních onemocnění. Dále vyšetřuje klonální mutace u Ph‑ myeloproliferativních onemocnění (MPO) – mutaci tyrozinové kinázy JAK2V617F a mutace genu CALR.

Kromě uvedených vyšetření při záchytu onemocnění laboratoř provádí i následné molekulární sle­dování minimálního reziduálního onemocnění (MRO) u AML i CLL, a u vybraných případů Ph- MPO.

Seznam prováděných vyšetření

 • AML:
  Laboratoř prospektivně vyšetřuje u každého pacienta s AML fúzní geny PML/RARα, AML1/ETO a CBFβ/MYH11 a přítomnost interní tandemové duplikace genu FLT3. Na základě cytogenetického nálezu je možno vyšetřit nejrůznější fúze genu MLL s různými zlomovými místy.
  Laboratoř má dále možnost vyšetřit i alternativní fúzní geny, které se mohou (extrémně vzácně) vyskytnout u atypických forem akutní promyelocytární leukemie (APL), které nenesou běžně vyšetřovaný fúzní gen PML/RARα, ale mohou mít fúzi PLZF/RARα, NPM1/RARα, NuMA/RARα, FIP1L1/RARα, STA5b/RARα, PRKAR1A/RARα, BCOR/RARα, nebo OBFC2A/RARα.
  Molekulární charakterizace konkrétního fúzního genu je následně využívána pro sledování MRO pomocí kvantitativní RT-PCR v reálném čase (RQ-PCR).
 • CLL:
  Laboratoř provádí rutinní vyšetření klonálních přestaveb IgVH genů (u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií, eventuálně s některými lymfomy) a vyhodnocuje jejich mutační stav. V souladu s mezinárodními doporučeními dále vyšetřuje u pacientů s CLL mutace genu TP53 metodou přímého sekvenování cDNA. U T- buněčných lymfoproliferativních onemocnění stanovuje klonální přestavby genů δ a γ řetězců T – buněčného receptoru (TCR).
  Po domluvě provádí laboratoř vyšetření MRO pomocí RQ-PCR s použitím alela – specifických primerů u pacientů s již dříve prokázanou klonální přestavbou IgVH nebo TCR.
 • Ph- MPO:
  Laboratoř běžně stanovuje přítomnost mutace JAK2V617F pomocí metody RQ-PCR s LNA modifikovanými sondami. U vybraných pacientů s polyglobulií lze vyšetřit i vzácné alternativní mutace JAK2 genu v exonu 12 (používáme k tomu 2 metody: tzv. „wild-type blocking PCR“ a high resolution melting [HRM] analýzu). U pacientů s trombocytemií nebo myelofibrozou laboratoř detekuje délkové mutace genu CALR metodou fragmentační analýzy.

Detailní informace o prováděných vyšetřeních naleznete v katalogu vyšetření.

Seznam zaměstnanců oddělení


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete