Menu
Laboratoře

Oddělení HLA

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Oddělení HLA provádí specializovaná genetická vyšetření pacientů a dárců hematopoetických kmenových buněk a dále vyšetřuje vzorky pacientů s podezřením na vrozenou HLA predispozici k chorobám např. typu celiakie. Všechna vyšetření jsou prováděna metodami molekulární genetiky.

Při vyšetření pacientů a při vyhledávání vhodných dárců hematopoetických kmenových buněk dárců testuje hlavní imunitní systém člověka – HLA (Human Leukocyte Antigens) na úrovni vysokého rozlišení s využitím metody masivně paralelního sekvenování. Dále jsou pro tyto účely testovány také  KIR geny (killer cell immunoglobulin-like receptors).

V rámci testování vazby HLA s chorobami, především HLA geny spojené s rizikem celiakie, oddělení pracuje jako referenční pracoviště a zajišťuje a koordinuje výměnu informací s ostatními DNA laboratořemi v ČR. Dále poskytuje konzultační služby a organizuje mezilaboratorní porovnávání zkoušek.

Od roku 2007 je oddělení akreditováno u mezinárodní odborné organizace European Federation for Immunogenetics. V rámci této organizace se pravidelně úspěšně zúčastňujeme mezinárodních kontrol kvality práce pro všechna prováděná vyšetření. Oddělení HLA je součástí NRL pro DNA diagnostiku.

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.

Genotypizaci HLA systému provádí oddělení HLA od roku 1993 jako první v České republice a to pro potřeby pacientů ÚHKT, Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a dalších klinických zadavatelů.

HLA systém (Human Leukocyte System) je hlavní histokompatibilitní systém člověka. Geneticky se mapuje na krátké raménko 6. chromosomu (do polohy 6p21.31. - 6p21.33). Produkty jeho enormně polymorfních genů (jedná se o řádově stovky alel, ale konečné počty nebyly dosud stanoveny) jsou antigenní struktury (transmembránové glykoproteiny), které rozpoznávají organismu cizí struktury a tím zahajují kaskádu imunitních odpovědí.

Určení přesného genotypu HLA u pacienta a jeho dárce je jednou ze základních podmínek pro úspěšnost allogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. Neshoda v HLA oblasti mezi dárcem a příjemcem transplantátu může navodit odhojení tohoto štěpu, popřípadě způsobit nemoc štěpu proti hostiteli GvHD (Graft Versus Host Disease), která je vážnou, popřípadě fatální komplikací.

V současné době provádíme rutinně genotypizaci nejdůležitějších transplantačních lokusů HLA I. a II. třídy: HLA -A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 u pacientů indikovaných k  allogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk a jako konfirmační vyšetření pro ně vybraných nepříbuzných dárců z českých i zahraničních registrů.

Je známa také asociace některých onemocnění (např. revmatoidní artritida, coeliakia, narkolepsie, inzulin dependentní diabetes melitus) s konkrétními alelami HLA systému, což se projevuje zvýšením relativního rizika vzniku choroby při přítomnosti dané alely. Žádná z těchto asociací však není absolutní.

Laboratoř stanovuje HLA znaky asociované s chorobami:

Pro uvedené HLA znaky laboratoř pořádá pro zájemce každoroční programy MPZ.

Po dohodě provádíme i genotypizaci vybraných lokusů HLA systému jako doplňující informaci pro stanovení diagnózy některých s HLA asociovaných chorob.

Studium HLA systému začíná být i důležitým nástrojem farmakogenetiky, kdy HLA znak může predikovat odpovídavost/neodpovídavost či senzitivitu pacienta na podání léčebného preparátu (např. podání Abacaviru u HIV pozitivních pacientů).

Pro genotypizaci používáme řadu přesných metodik:

  • polymerázovou řetězovou reakci se sekvenčně specifickým primery (PCR-SSP)
  • přímé sekvenování (SBT)

Vyhodnocení výsledků je prováděno speciálními softwary, které jsou navázány na mezinárodní databázi HLA alel a jsou v závislosti na této databázi pravidelně aktualizovány. Tím je zajištěna maximální vypovídací schopnost vydávaných výsledků.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete