Menu
ÚHKT

Kamerový systém

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem jsou kamerovým systémem zpracovávány? A jaký je právní základ tohoto zpracování?

V rámci vnitřních i vnějších prostor naší organizace je instalován kamerový systém. Celkem je instalováno 18 venkovních a 45 vnitřních kamer, které vzhledem ke svému umístění zabírají prostor, v němž se pohybují pacienti, osoby blízké pacientům, dodavatelé i další třetí osoby. Prostory, které jsou zabírány kamerovým systémem, jsou vždy řádně a zřetelně označeny. Kamery fungují v nepřetržitém režimu.

V rámci kamerového systému můžeme zpracovávat následující osobní údaje: váš vzhled, pohlaví, přibližný věk.

Důvodem zpracování těchto vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na ochraně našich práv a oprávněných zájmů, zejména pak ochraně života a zdraví pacientů (např. pády), zaměstnanců, ale i veřejnosti vstupující do prostor ÚHKT, ostraze objektu, ochraně majetku našeho i vašeho a prevence proti vandalismu.

Kdo může tyto záběry vidět a je možné je předat do zahraničí?

Vaše osobní údaje z kamerového systému zásadně spravujeme uvnitř organizace. Údaje předáváme mimo organizaci pouze, pokud to vyžaduje právní předpis či je takové předání nutné k prověřování nebo dokazování nastalých incidentů či protiprávního jednání. V souladu s předchozí větou tak může být kamerový záznam předán zejména orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům nebo soudům. V jiných případech údaje předáme pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Jak dlouho a v jaké formě kamerové záznamy uchováváme?

V rámci kamerového systému je prováděn i dlouhodobý a nepřetržitý záznam záběrů. Tento záznam je uchováván po dobu 5 dnů. Následně je automaticky přemazán novým záznamem a nelze jej nijak obnovit. Kopii záznamu vytváříme pouze v případě, že je na něm zaznamenána událost, kterou potřebujeme prošetřit. Tuto kopii uchováváme zabezpečenou po dobu nutnou k řádnému prošetření takové události a v případě, že je ve věci zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu takového řízení. Záznamy uchováváme v elektronické podobě.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jako subjekt, který může být zachycen, máte celou řadu práv.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob. Tím se myslí i práva osob, která jsou zachycena na stejném záznamu.

Zároveň vezměte na vědomí, že záznamy z kamerového systému jsou uchovávány pouze po dobu 5 dnů. Poté jsou přemazány a nelze tak vyhovět vaší pozdější žádosti o kopii záznamu.

Právo na opravu osobních údajů

Obecně platí, že případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili. Tomuto právu však není možné v souvislosti s kamerovými záznamy vyhovět, jelikož je to technicky nemožné.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

  • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Upozorňujeme, že aplikovatelnost práva na omezení zpracování je v souvislosti s kamerovými záznamy omezená, a to zejména jejich krátkodobým zpracováním.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků).

Upozorňujeme, že aplikovatelnost práva na omezení zpracování je v souvislosti s kamerovými záznamy omezená, a to zejména jejich krátkodobým zpracováním.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Kamerový záznam bude po uplatnění vašeho práva vymazán, pokud nebude dán významnější oprávněný zájem na naší straně, spočívající zejména v určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2,
  • e-mailem na e-mailové adrese poverenec@uhkt.cz,
  • telefonicky na infolince 737 231 544.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.