Menu
ÚHKT

Akreditace

ÚHKT pravidelně prochází akreditačním procesem u českých i zahraničních auditorů. Tento proces pomáhá vytvořit prostředí maximální kvality a bezpečí a tím dosahovat maximálních výsledků v poskytované péči. 

Certifikát kvality Joint Commission International (JCI)

Joint Commission International (JCI) je nezávislá mezinárodní organizace s padesátiletou zkušeností akreditace zdravotnických zařízení v USA. Hodnotí systém řízení kvality a bezpečnosti zdravotnických služeb podle mezinárodních standardů. Ty stanoví postupy v oblasti péče o pacienty. Především jde o dostupnost péče a její kontinuitu, vyšetření a léčbu pacientů, dodržování jejich práv, ale také o celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků. Standardy také dávají pravidla provozu nemocnice a řízení kvality, bezpečí pacientů a zaměstnanců, ochraně informací, kvalifikaci personálu a prevenci nemocničních infekcí. Mezinárodní certifikát kvality JCI je udělován na 3 roky, před ukončením tříletého akreditačního období musí být zdravotnické zařízení znovu přezkoumáno.

ÚHKT ocenění prestižní akreditační agentury získal v roce 2007 (jako třetí české zařízení) a podle akreditačních pravidel jej ve tříletých intervalech obhajuje. Naposledy akreditaci JCI obhájil v roce 2022 (zobrazit tiskovou zprávu).

Akreditace JACIE

Společná akreditační komise ISCT-Europe & EBMT (JACIE) je jediným oficiálním akreditačním orgánem v Evropě pro oblast transplantací hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie. Podporuje vysoce kvalitní péči o pacienty a lékařskou a laboratorní praxi prostřednictvím profesionální dobrovolné akreditace.

V ÚHKT ve dnech 4.-5. 6. 2024 proběhla reakreditační inspekce k obnovení statutu JACIE akreditovaného centra (první akreditace přiznána od 01/ 2019-01/ 2024) viz Seznam center v procesu). Jako centrum excelence s vlastní výzkumnou činností úzce spjatou s poskytovanou zdravotní péčí získal ÚHKT tímto obdržením statutu mezinárodně akreditovaného transplantačního centra přístup k účasti v mezinárodních klinických studiích, které přibližují poznatky lékařského výzkumu do klinické praxe.

Jednotná organizační struktura ÚHKT umožnila využít systém řízení kvality podle mezinárodních standardů JCI (tuto mezinárodní akreditaci ÚHKT obhajuje pravidelně od roku 2007), návazně pro transplantační program implementovat požadavky JACIE standardů a společně koordinovat úsilí o dosažení efektivní vzájemné komunikace, účinné sdílení pracovních postupů a zvyšování záruky bezpečné péče o pacienty i dárce. Tato úzká spolupráce umožňuje rychle identifikovat případné chyby nebo nežádoucí události a včasně jim předcházet.

European federation for immunogenetics (EFI) 

efi logo

European federation for immunogenetics (EFI) je mezinárodní odborná společnost, která si klade za cíl podporu rozvoje imunogenetiky v lékařství a výzkumu. Zprostředkovává nejen výměnu informací, ale přispívá také k šíření dovedností a znalostí mezi pracovníky tohoto oboru (imunogenetika, testování histokompatibility, transplantační medicína). Na základě odborné diskuze vydává a pravidelně aktualizuje doporučení pro standardizaci metod, kontrolu kvality a odborná kritéria pro akreditaci, jejichž zavedení posuzuje v rámci akreditačního šetření.

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost (ČIA o.p.s.) CIA akreditace

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost (ČIA o.p.s.), je Národní akreditační orgán založený vládou ČR, který poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace státním i privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci.

V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti pro:

  • Zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025)
  • Zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189)

 

Akreditace laboratoří

Komplement laboratoří ÚHKT

Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci.

NRL pro DNA diagnostiku

 

Akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA o.p.s.) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (od roku 2002).

Oddělení HLA

Akreditováno od roku 2007 podle odborných standardů Standards for Histocompatibility & Immunogenetics Testing mezinárodní organizace European Federation for Immunogenetics (EFI)