Menu
Laboratoře

Laboratoř pro poruchy hemostázy

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Laboratoř pro poruchy hemostázy (LPH) se zabývá diagnostikou a patofyziologií poruch hemostázy. Vznikla jako výzkumná koagulační laboratoř v 70. letech minulého století a profilovala se paralelně s vývojem vědeckých objevů v oboru koagulace a hemostázy. V dnešní době je její činnost skloubením rutinní a konziliární práce v laboratorní diagnostice a vědecko-výzkumné práce podporované granty. Laboratoř úzce spolupracuje s ambulantním Centrem pro trombózu a hemostázuNRL pro poruchy hemostázy.

Laboratoř je zaměřena na komplexní diagnostiku hemostázy, a to rutinní, i specializovanou včetně translační medicíny zaměřené na poruchy hemostázy a na molekulárně genetický skríning vrozených poruch hemostázy. Specializuje se na komplexní fenotypový a genetický skríning pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním (hemofilie, von Willebrandova choroba, vzácné vrozené poruchy dalších koagulačních faktorů a vrozené trombocytopatie) a s vrozeným trombotickým onemocněním (deficit antitrombinu, proteinu S, proteinu C). Nedílnou součástí činnosti laboratoře je diferenciální diagnostika trombotické mikroangiopatie (TMA) a kompletní diagnostika trombotické trombocytopenické purpury (TTP).  Laboratoř se soustřeďuje také na monitoraci antikoagulační a antiagregační léčby a sledování prediktivních faktorů relapsu těchto onemocnění. Provádí rovněž molekulárně-genetická vyšetření pro stanovení přenašečství hemofilie a pro prenatální vyšetření hemofilie i jiných poruch hemostázy. Při zavádění inovativních metod vyšetření hemostázy laboratoř spolupracuje s kardiologickými, nefrologickými, pediatrickými, neurologickými, porodnickými, genetickými a dalšími pracovišti.  Provádí konziliární činnost v laboratorní diagnostice poruch hemostázy pro celou Českou republiku. Pracovníci laboratoře pravidelně publikují a podílí na publikacích v recenzovaných časopisech. Pracoviště se podílí na praktické i teoretické výuce středoškolských a vysokoškolských pracovníků, kteří se připravují na specializační zkoušky z hematologie a dalších laboratorních oborů. Laboratoř se také podílí na výchově postgraduálních studentů pro získání hodnosti Ph.D.

Kvalita její činnosti je monitorována účastí v externí kontrole kvality (EKK) mezinárodních organizací jako je UK NEQAS a ECAT. 

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.

Součástí laboratoře je NRL pro poruchy hemostázy.

Seznam zaměstnanců oddělení

Publikace

Certifikáty externích kontrol kvality: ECAT, NEQAS koagulace, NEQAS MolGenHCert, NEQAS Trombofilie, NEQAS MolGenH40.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete