Menu
ÚHKT

Novinky ve vědě

Plán činností grantového oddělení ÚHKT

Grantové oddělení ÚHKT je odborné konzultační a podpůrné pracoviště pro Úsek vědy a výzkumu ÚHKT, jehož účelem je získávání finanční podpory na výzkum a vývoj ÚHKT z národních a mezinárodních grantů, vč. strukturálních fondů. Grantové oddělení monitoruje vhodné dotační příležitosti, poskytuje konzultaci vědecko – výzkumným pracovníkům a pracovnicím ucházejícím se o granty, zajišťuje potřebnou administraci při podání žádostí o podporu, realizaci i ukončení grantů, opírá se o moderní a efektivní projektový management, zabývá se rozvojem spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi v ČR i zahraničí. Grantové odd. poskytuje služby i dalším pracovištím ÚHKT žádajícím o finanční podporu z různých grantů a dotací. 

Plán činností Grantového oddělení zahrnuje následující body:

 • identifikace vědeckých oblastí, které mají potenciál pro získání grantů 
 • pravidelný monitoring dotačních příležitostí, nejen ve vědě a výzkumu
 • přehled projektů podpořených ze strukturálních fondů, národních a mezinárodních grantů
 • sdílení úspěchů výzkumných projektů financovaných z grantů, informování o progresivních výsledcích, výstupech a inovací
 • aktivní spolupráce grantového oddělení s výzkumnými týmy, kompletní podpora při přípravě a realizaci grantových projektů vč. konzultací a výkladu metodiky pro žadatele a příjemce grantu
 • vyhledávání potenciálních příležitostí pro rozvoj mezisektorové a mezinárodní spolupráce
 • úzká spolupráce s EÚ a OVZ a dalšími dotčenými útvary při realizaci grantů a dotačních projektů 
 • administrativní podpora při transferu technologií
 • správa Plánu rovných příležitostí vč. jeho aktualizace
 • podpůrná činnost při implementaci opatření pro rozvoj diverzitní a flexibilní kultury na ÚHKT
 • zefektivnění interních procesů schvalování a řízení grantů
 • pravidelné vzdělávání grantového odd. v oblasti řízení dotačních projektů a navazování spolupráce s dalšími profesionály a organizacemi zabývajícími se grantovou činností (např. členství v CZARMA)
 • rozvoj dovedností a kompetencí projektového manažera/ky v souladu s mezinárodním standardem IPMA
 • dodržování etického kodexu profesionála v projektovém řízení 
 • propagace významných událostí, konferencí a workshopů podpořených z grantů
 • analýza úspěšnosti grantových žádostí, míry zapojení ÚHKT do grantových soutěží
 • pravidelné vyhodnocení a aktualizace plánu rozvoje grantového oddělení

28. června 2023


„SkyWalker“ pomůže v Ústavu hematologie až s tisícovkou vyšetření ročně

Až tisíc zásadních diagnostických vyšetření za rok zvládne přístroj NGS Star Hamilton, který nově využívá pražský Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT). Lékařům pomáhá například s rychlejší a přesnější diagnostikou leukémie, poslouží ale i při nalezení vhodných dárců pro transplantace krvetvorných buněk. Na nákup přístroje přispěla společnost Alza. 

Alza.cz

NGS Star Hamilton dává lékařům informace o genetickém profilu pacientů s leukémií. Pomocí sekvenace DNA umožňuje zjistit mutace v buňkách zasažených touto nemocí. Právě určení konkrétní mutace pak vede k přesnější diagnóze a tím i možnosti stanovit léčbu na míru danému nemocnému.

Prozatím nemocnice počítá s tím, že přístroj by využila na více než tisíc důležitých diagnostických úkonů ročně, a to i pro pacienty z jiných pracovišť. „Nejčastěji půjde o vyhledávání nových dárců pro transplantace, stanovení diagnózy a prognózy nebo vyhledání a kontrolu léčebných odpovědí a relapsu,“ uvedl Petr Cetkovský, ředitel ÚHKT.

„. Jeho knihovny se mohou stále rozšiřovat a zlepšovat, takže pomoc bude ještě širší než nyní,“ doplnil Cetkovský.

Ústav hematologie a krevní transfuze je největším hematologickým centrem v České republice. Ročně se v něm provádí na 28 tisíc vyšetření, ambulancí projde více než 25 tisíc pacientů. Nejčastěji se v něm léčí pacienti s akutní leukémií.

Nemoc známá jako „rakovina krve“ spočívá v tom, že kostní dřeň tvoří velké množství bílých krvinek, které jsou často nezralé a nejsou schopny plnit své normální funkce.  Často se na ni přijde jen náhodou při odběrech krve z jiných důvodů. Původ onemocnění, léčba i prognóza jsou individuální. Prevenci takového onemocnění pomáhá zdravý životní styl a nízká míra stresu, avšak řada typů leukémie je geneticky podmíněna a sebezdravější způsob života na ně nemá vliv.

„Silné zázemí rutinních a výzkumných laboratoří nám umožňuje provádět diagnostiku na úrovni odpovídající světovému standardu i vysoce specializovaná vyšetření, a to pro pacienty z celé České republiky,“ uvedla tajemnice ÚHKT Andrea Daňková.

„Za celou nemocnici chci vyjádřit velký dík týmu společnosti Alza, který se podílí na CSR aktivitách a díky finančnímu daru nám pomohl s pořízením přístroje NGS Star Hamilton. Vážíme si toho, když se významné české společnosti aktivně podílejí na pomoci pacientům s leukémií. Přístroj má čestné místo v laboratoři našeho Úseku vědy a výzkumu a familiárně mu přezdíváme SkyWalker, " uzavírá Daňková.

8. prosince 2022

Akutní a intensivní medicina: od buněčné biologie ke klinice a zase zpět, Michal Kolář

15. března 2022

Výroční vědecká konference CZECRIN

Vážené kolegyně a kolegové z řad lékařů, výzkumníků a studentů, milí příznivci CZECRIN,

zveme Vás tímto na výroční konferenci CZECRIN, která proběhne online 8. června. Ačkoliv bychom Vás rádi viděli na živo a popovídali si s Vámi tváří v tvář, pevně věříme, že všechno zlé je k něčemu dobré, a díky online formě konference se nás alespoň sejde více. Konference bude probíhat současně ve dvou rovinách. Pro všechny z Vás, kteří by se rádi zapojili do živé diskuze je zde možnost registrace, na základě které obdržíte pozvánku do Teams a upozornění o začátku konference. Pokud Vám Teams z jakéhokoliv důvodu úplně nesedí a datum už máte dávno poznačeno v diáři, můžete sledovat stream konference v živém čase. Odkaz ke sledování bude zveřejněn na webových stránkách CZECRIN i na Facebookové události. Další informace o programu i průběhu konference budou postupně přibývat!

Zobrazit více: https://czecrin.cz/akce/czecrin-vyrocni-vedecka-konference-2021/

5. května 2021

 

Letošním vítězem soutěže mladých badatelů ÚHKT se stala Mgr. Tereza Hrdinová s článkem publikovaným v International Journal of Oncology.  Skupina pod vedením doc. MUDr. Daniela Vyorala, CSc. se zabývá studiem mechanismů rezistence k tyrosin kinázovým inhibitorům (TKI) u chronické myeloidní leukémie (CML) a úlohou exosomů v tomto procesu. V recentním článku s názvem „Exosomes released by imatinib‑resistant K562 cells contain specific membrane markers, IFITM3, CD146 and CD36 and increase the survival of imatinib‑sensitive cells in the presence of imatinib“ autoři popsali zvýšení životaschopnosti senzitivních buněk v imatinibu po internalizaci exosomů z imatinib rezistentních buněk. Za účelem identifikace markerů asociovaných s rezistencí byla provedena proteomická analýzu exosomů, při které bylo zjištěno, že v exosomech z imatinib rezistentních buněk jsou přítomny 3 membránové proteiny CD146, IFITM3 a CD36 ve výrazně vyšším množství oproti exosomům ze senzitivních buněk. Pomocí průtokové cytometrie byl prokázán potenciál CD146 jako membránového markeru asociovaného s rezistencí na imatinib u K562 buněčné linie. Výsledky naznačují, že exosomy mohou hrát významnou úlohu v rezistenci a jejím přenosu u nádorových buněk a jejich povrchové proteiny lze využít jako potenciální diagnostické markery rezistence na TKI u CML. https://doi.org/10.3892/ijo.2020.5163

5. května 2021

Oddělení molekulární genetiky pod vedením doc. Machové Polákové se podařilo získat grant od AZV ČR na roky 2021-2024. Ve spolupráci se spoluřešitelským týmem prof. Jana Trky z FN Motol se budou zabývat identifikací rizikových skupin dospívajících a mladých dospělých pacientů s CML a Ph+ALL. Pomocí sekvenování nové generace bude identifikováno spektrum somatických mutací a definována jejich souvislost s prognózou a léčebnými výsledky u pacientů, kteří hůře odpovídají na léčbu inhibitory tyrozinových kináz. Řešení tohoto projektu pomůže identifikovat vysoce rizikové pacienty, kteří by mohli profitovat z intenzivnějšího léčebného protokolu.

26. března 2021

Podařilo se nám získat grant od AZV ČR na roky 2021-2024 s názvem Studium molekulární patogeneze selhání kostní dřeně a identifikace klinicky relevantních biomarkerů u hypoplastické formy myelodysplastického syndromu a získané aplastické anémie. Na jeho řešení se budou podílet nejen pracovníci z Oddělení genomiky, ale i kolegové z Laboratoře průtokové cytometrie a samozřejmě lékaři z klinického úseku, bez jejichž pomoci bychom projekt nemohli realizovat. V rámci studie bychom chtěli odhalit molekulárně genetické pozadí těchto dvou fenotypově překrývajících se poruch krvetvorby, a to hypoplastické formy myelodysplastického syndromu (hMDS) a získané aplastické anémie (AA).

23. března 2021