Menu
ÚHKT

Ing. Milena Vraná

vedoucí oddělení HLA

Tel: +420 221 977 430
Email: Milena.Vrana@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

V ÚHKT pracuje od roku 1998 v oddělení HLA, od roku 2015 jako vedoucí tohoto oddělení. Od roku 2006 je zástupcem vedoucího a manažerkou kvality akreditované Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku. Od roku 2015 je vedoucí a manažerkou kvality akreditovaného Kalibračního centra ÚHKT pro kalibraci pístových pipet.

Základní řešenou problematikou, které se věnuje od svého nástupu do ÚHKT, je vyšetřování HLA systému genetickými metodami. Od roku 2010 je odborným garantem kontroly kvality pro oblast vazby HLA s chorobami, která je každoročně organizována NRL pro DNA diagnostiku. Kromě této hlavní řešené problematiky se zabývá expertní činností a výukou v oblasti systémů managementu kvality laboratoří (ČSN EN ISO 15189, ČSN EN ISO IEC 17025).

Odbornost

Odborné zaměření

Genotypizace HLA systému

Vazba HLA s chorobami

Testování shody HLA mezi příjemcem a dárcem hematopoetických kmenových buněk

Vzdělání

Vzdělání

Atestace z vyšetřovacích metod v lékařské genetice – molekulární genetika

International Summer School of Immunogenetics

PřF UK mimořádné studium: klinická genetika, populační genetika, cytogenetika, imunologie, biostatistika

Ing. VŠCHT Praha: kvasná chemie a bioinženýrství 

Výuka

Výuka

Lektor kurzů IPVZ „Hematologie a transfuzní služba“

Lektor kurzů „Systém managementu kvality v klinických laboratořích“

Organizátor a lektor workshopů „Vazba HLA s chorobami“