Menu
Věda a výzkum

Grantové projekty (probíhající v roce 2011)

Zobrazit granty probíhající v roce: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.

Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemocných po transplantaci krvetvorných buněk v ČR

IGA MZd NT 11299 [2010 – 2015]

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
doc. MUDr. Veronika Válková, CSc.

Cílem našeho projektu je: popsat kvalitu života transplantovaných nemocných pomocí standardizovaných dotazníků QOL a navrhnout opatření. Bude provedena: 1. retrospektivní analýza se zaměřením na korelaci kvality života a celkového přežití dle jednotlivých diagnóz u pacientů s delším časovým odstupem po transplantaci (déle než tři roky) při srovnání rozdílů v jednotlivých letech. 2. prospektivní analýza, která bude mapovat podrobně především časné období po transplantaci do jednoho roku. Výsledky budou hodnoceny v závislosti na typu onemocnění, stavu choroby při transplantaci, věku a pohlaví nemocného, na typu transplantačního režimu a na typu dárce. 3. Na podkladě těchto sledování bude vytvořen návrh na podpůrný psychosociální program pro jednotlivá pracoviště, tak aby se sledování QOL stalo součástí běžné zdravotnické praxe, a na druhou stranu, aby jeho zhodnocení přinášelo efekt pro nemocného a zpětnou vazbu pro zdravotnický personál.

Více...

DNA fingerprinting u chronické myeloidní leukémie

IGA MZd NT 11555 [2010 – 2014]

doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Pomocí AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) vytvoříme unikátní DNA a DNA methylační fingerprinty pacientů s CML v různých fázích onemocnění s různou odpovědí na léčbu a pomocí shlukové analýzy a analýzy hlavních komponent rozdělíme pacienty se společnými znaky do skupin na genetickém a epigenetickém základě a zhodnotíme míru korelace takového rozdělení se známými sledovanými znaky pacientů, na základě kterých jsou pacienti v současné době hodnoceni pro prognózu a odpověď na léčbu. AFLP profilování umožní vytipovat nové cílové oblasti v DNA pro vývoj nových diagnostických markerů CML. V rámci projektu budeme klinicky validovat analýzy (detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL pomocí preskríningové metody HRM, genová exprese WT1 a jeho isoforem, stupeň fosforylace významných proteinů), které byly úspěšně vyvinuty v rámci našeho projektu IGA MZ ČR NR/8758-3 (2006-2008) “Časné markery rezistence k imatinibu při léčbě chronické myeloidní leukemie“.

Více...

Molekulární fenotypizace minimálního poškození transplantované ledviny a její prognostický význam

IGA MZd NT 11227 [2010 – 2014]

Prof. MUDr. Viklický Ondřej, CSc., Institut klinické a experimentální medicíny – Praha
Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

V tomto projektu bude ve 40 vzorcích biopsií štěpů od pacientů po Tx ledviny stanoven celogenomový expresní profil pomocí microarray techniky. Biopsie budou vybrány na základě histopatologického nálezu a stavu funkce štěpu v 1. a 2. roce a po transplantaci (9 s normálním nálezem a zhoršenou fcí + 9 s normálním nálezem a stabilní fcí, 6 s nálezem hraničních změn a zhoršenou fcí + 6 s nálezem hraničních změn a stabilní fcí v protokolární biopsii a 5 s nálezem hraničních změn a zhoršenou fcí + 5 s nálezem hraničních změn a stabilní fcí v časné biopsii do třetího měsíce po Tx). Na základě vyhodnocení dat z microarray bude vybrán set genů pro jednotlivé skupinu determinující. Schopnost predikce osudu transplantované ledviny pomocí námi vybraného setu genů bude ověřena pomocí metody RT-qPCR na „validační skupině“ 80 biopsií štěpů rozděleném ve stejném poměru jako skupiny pro analýzu pomocí microarray techniky.

Více...

Studium heterogenity chronické myeloidní leukemie na úrovni profilů aktivních proteinů – využití v prognóze onemocnění

NT/12392 – 4 [2011 – 2014]

zackova

Projekt se bude zabývat studiem heterogenity CML vedoucí k různému průběhu onemocnění a různým odpovědím na léčbu. Zaměříme se na studium heterogenity na úrovni výkonných molekul buněčných procesů, tj. proteinů. Budeme sledovat rozdíly v profilech aktivních proteinů u pacientů s rozdílnou odpovědí na léčbu tyrozinkinázovými inhibitory. Budeme využívat nejmodernější techniku proteinových arrayí i další proteinové analýzy. Dále budeme sledovat vliv inhibitorů signálních drah na buněčné procesy. Cílem je nalezení prognostických markerů onemocnění v diagnóze i průběhu onemocnění, případně nových terapeutických cílů a výsledné zlepšení individuální léčby pacientů.

Více...

Porovnání účinků autologního séra a séra pupečníkové krve po aplikaci pacientům s defekty na povrchu oka

NT 12376-4 [2011 – 2014]

MUDr. Ivan Fales
Mgr. Kateřina Jirsová, MUDr. Michalis Palos, prof. MUDr. Naďa Jirásková, PhD.

Projekt spočívá v porovnání účinků autologního séra očních kapek (AS-ok) a očních kapek ze séra z pupečníkové krve (PS-ok) po aplikaci pacientům s těžkými defekty na povrchu oka, především pacientům se syndromem suchého oka. Pacienti budou hodnoceni před a po ukončení tříměsíční aplikace AS-ok či PS-ok. Studie proběhne ve dvou kolech, tj. každý z pacientů bude léčen po dobu 3 měsíců AS-ok či PS-ok a po tříměsíční pauze PS-ok či AS-ok (pořadí přípravku bude náhodně vybráno). Hodnocení bude probíhat klinicky (běžná ambulantní vyšetření povrchu oka – Schirmerův test, vitálni barvení bengálskou červení a čas potřebný k roztržení slzného filmu), laboratorně (hodnocení vzorků získané otiskovou cytologií – denzita buněk epitelu a pohárkových buněk, přítomnost matrixmetaloproteinaz v slzách) a subjektivně pacienty (dotazníkový systém). Závěrem studie bude statisticky zhodnoceno, zda byla účinnější aplikace AS-ok či PS-ok. Zásadním přínosem pro zjištění efektivity léčby bude měření (hyper)osmolarity slz.

Více...

Prohloubení znalostí o imunologie chronické myeloidní leukemie: předpoklad vývoje terapeutické vakcíny

NT12363 [2011 – 2014]

vonka
MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Určení vlivu chronické myeloidní leukemie (CML) na imunitní profil pacienta v závislosti na způsobu a výsledku léčby. Stanovení antigenního složení leukemických buněk odebraných před zahájením terapie a určení buněčné a humorální imunity proti těmto antigenům a korelace nálezů s klinickým obrazem. Vytvoření matematického modelu pro určení optimální doby pro podání budoucí protinádorové vakcíny. Studie by měla objasnit komplex problémů, které se týkají dosud neznámých aspektů interakce mezi nádorovými buňkami a imunitním systémem pacientů s CML. Tyto poznatky by měly dále pootevřít dveře pro vývoj vakcíny k terapii této nemoci a snad i dalších myeloidních malignit. Znalost imunitního stavu jednotlivých pacientů umožní personalizovat jiné terapeutické postupy a tak přispěje k optimalizaci léčby.

Více...

Prevalence HPV infekcí ve vakcinované populaci žen ČR

NT12372 [2011 – 2014]

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Sledování prevalence HPV typů ve vakcinované populaci žen ČR. Detekce předchozí, současné a persistující HPV infekce sliznice děložního hrdla – přítomnost HPV DNA ve stěru z děložního hrdla a typově specifických protilátek proti vakcinačním typům HPV. Sledování vlivu vakcinace na následnou infekci vakcinačními a příbuznými typy HPV a případný vznik atypií/lézí na děložním hrdle u žen, které byly infikovány vakcinačními typy HPV před aplikací vakcíny.

Více...

Studium nového lidského polyomaviru objeveného v karcinomech Merkelových buněk

GAP304/10/1511 [2010 – 2014]

RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.
RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

Nový lidský polyomavirus, označený jako MCPyV, byl nedávno objeven v karcinomu z Merkelových buněk.  Vysoká četnost výskytu a způsob integrace virové DNA v karcinomu z Merkelových buněk ukazuje že MCPyV může hrát zásadní roli při jeho vzniku. Předkládaný projekt je zacílen na získání znalostí o biologických vlastnostech MCPyV a jeho prevalenci v České republice. Studie zahrnuje konstrukce vektorů  pro produkci jednotlivých virových proteinů v hmyzích a savčích buňkách a přípravu specifických protilátek. Budou studovány vlastnosti virových proteinů, interakce s buněčnými strukturami a funkce. Z hmyzích buněk produkujících proteiny kapsidy budou připraveny pseudokapsidy (VLPs) a použity jako antigen k testování protilátek proti polyomaviru MCPyV u imunokompetentních a imunosuprimovaných jedinců z České republiky. V DNA izolované ze vzorků karcinomu z Merkelových buněk bude zjišťována přítomnost DNA viru MCPyV.

Více...

Vztah virové etiologie nádorů orofaryngu k úspěšnosti jednotlivých léčebných modalit

NT12483 [2011 – 2014]

prof. MUDr. Roman Kostřica, FN u sv. Anny, Brno
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., doc. MUDr. Jan Klozar, CSc., FN Motol

Stanovení HPV ve vzorku oroforyngealního dlaždicobuněčného karcinomu před léčbou selektuje skupinu pacientů s HPV pozitivními a negativními nádory. V obou skupinách bude zjišťována léčebná odpověď a přežiti v závislosti na léčebných modalitách (chemoterapie, radioterapie, chemoradioterapie, biologická léčba monoklonální protilátkou, chirurgie). Bude zkoumáno, zda prognostická výhoda HPV pozitivity je vázána na způsob léčby. Předpokládáme, že HPV pozitivní pacienti aby do budoucna mohli profitovat z méně intenzivní konzervativní terapie při zachování stejné prognózy. HPV status by se v krátkém časovém horizontu mohl stát významným nástrojem pro stratifikaci léčby. Detekovány budou přímé (HPV DNA, HPV mRNA genu E6 a E2) a nepřímé (exprese proteinů p53 a p16) markery aktivní virové infekce a bude srovnána senzitivita metod stanovujících přítomnosti HPV DNA –PCR a ISH. Účelem je zjištění optimální diagnostické metody pro klinickou praxi k selekci pacientů s HPV pozitivními nádory hlavy a krku.

Více...

Vývoj vakcín namířených proti znakům nádorových kmenových buněk

IGA MZd NT 11541 [2010 – 2013]

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

Vývoj DNA vakcín proti transkripčním faktorům SOX2 a NANOG, které jsou nezbytné pro sebeobnovu nádorových kmenových buněk u různých typů lidských nádorů. Zvýšení imunogennosti těchto vakcín přidáním buněčných lokalizačních signálů a sekvencí z genu tetanového toxinu kódujících silné pomocné epitopy. Analýza vlivu xenogenních genů na imunogennost vakcín. Snížení potenciální onkogennosti SOX2 a NANOG mutagenezí jaderných lokalizačních signálů a odstraněním jejich iniciačních kodonů u fúzních genů. Protinádorový účinek připravených DNA vakcín bude testován na myších nádorových modelech s použitím buněčných linií embryonálních karcinomů.

Více...

Vývoj nové rekombinační technologie k transformaci chloroplastů a její využití pro produkci E7 proteinu lidského papilomaviru v rostlinách

IAA500960903 [2009 – 2012]

Doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
RNDr. Viera Ludvíková

Je navržen vývoj nové metody transformace chloroplastů využívající lineární DNA vektory aplikované biolisticky spolu s chloroplastovými kazetami exprimujícími rekombinační geny Red bakteriofága lambda. Idea vychází z pokusů o cílenou inserční mutagenezi v kvasinkách, sinicích a E. coli, kde konce DNA podporují výrazně homologní rekombinaci a lambdové proteiny Exo, Beta a Gam velmi účinně chrání a upravují konce DNA, které pak i při velmi krátké homologii výrazně podporují rekombinaci. Lineární vektory mohou být připraveny jako produkty PCR reakce se syntetickými primery na koncích, homologními s cílovou sekvencí v chloroplastovém genomu. Chloroplastové vektory ponesou kromě markerových genů také onkogen E7 z lidského papilomaviru ve formě neonkogenní, ale vysoce immunogenní fuze E7GGG/GUS. Cilem je získat transformanty produkující antigen využitelný jako součást terapeutické vakciny. Virové antigeny produkované v rostlinách budou stanovovány protilátkami a testovány na myších.

Více...

Studium nového lidského polyomaviru objeveného v carcinomech Merkelových buněk

GA ČR P304/10/1511 [2010 – 2012]

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.

Nový lidský polyomavirus, označený jako MCPyV, byl nedávno objeven v karcinomu z Merkelových buněk. Vysoká četnost výskytu a způsob integrace virové DNA v karcinomu z Merkelových buněk ukazuje že MCPyV může hrát zásadní roli při jeho vzniku. Předkládaný projekt je zacílen na získání znalostí o biologických vlastnostech MCPyV a jeho prevalenci v České republice. Studie zahrnuje konstrukce vektorů pro produkci jednotlivých virových proteinů v hmyzích a savčích buňkách a přípravu specifických protilátek. Budou studovány vlastnosti virových proteinů, interakce s buněčnými strukturami a funkce. Z hmyzích buněk produkujících proteiny kapsidy budou připraveny pseudokapsidy (VLPs) a použity jako antigen k testování protilátek proti polyomaviru MCPyV u imunokompetentních a imunosuprimovaných jedinců z České republiky. V DNA izolované ze vzorků karcinomu z Merkelových buněk bude zjišťována přítomnost DNA viru MCPyV.

Více...

Studium aberantně metylovaných genů u pacientů s MDS a AML pomocí DNA metylačních arrayí

MŠMT OC 10042 [2010 – 2012]

RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

Studium metylace promotorových oblastí genů u pacientů s MDS a AML pro sledování progrese AML a transformace MDS do AML. Využítí DNA metylační arrayí k ověření metylačního statusu genů vytipovaných na základě našich předchozích výsledků a výsledků publikovaných v recentní literatuře z celogenomových tzv. highthroughput DNA metylačních arrayí. Na základě našich výsledků z DNA metylačních arrayí vybereme geny vhodné pro další sledování, otestujeme je pomocí bisulfitového sekvenování a následně zavedeme metody vhodné pro rutinní sledování metylace DNA, jako je metoda metylačně specifické real-time PCR (MethyLight) a metylačně specifická high resolution melting analýza (MS-HRM). Chceme nalézt nejvhodnější biomarkery pro určení prognózy pacientů s MDS a AML.

Více...

Očkování proti HPV u pacientů s rekurentní laryngální papillomatózou – je možné zlepšit kvalitu jejich života?

Merc & Dohme s.r.o. IIS ID 37651 [2011 – 2016]

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
MUDr. Jitka Vydrová – Medical Healthcom., s.r.o., Hlasové centrum, Praha

Klinická studie fáze III b. Hlavním cílem studie bude ověřit vliv očkování tetravalentní HPV vakcínou na vznik rekurentních papillomatozních lézi a interval remisí u pacientů s RRP. Vedlejšími cíli bude zjištění typu HPV v lézi RRP, sledování hladin protilátek proti HPV antigenům obsaženým ve vakcíně, případně složkám imunitního systému v odebraném séru.

Více...

Typově specifická prevalence HPV ve screeningové populaci žen

IGA MZd NS10/656-3/2009 [2009 – 2011]

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Zjištění věkově závislé prevalence HPV ve stěru z děložního hrdla v populaci žen v ČR, které se účastní preventivních gynekologických vyšetření (oportunního screeningu), zjištění rozložení typů HPV v této skupině žen a porovnaní HPV nálezů ve skupině žen bez klinického nálezu a žen se suspektním nebo patologickým nálezem na děložním hrdle, rekrutujících se z této screeningové populace. Porovnat běžně používanou metodu detekce vysoko-rizikových (HR) typů HPV a vysoce specifickou a citlivou metodu detekce a typizace HPV z hlediska detekce spektra HR HPV vyskytujících se v české populaci.

Více...

Původ dětských leukémií

IGA MZd NT 12328-5 [2011 – 2015]

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., 2. LF UK Praha
MUDr. Ivan Fales

V rámci předkládaného projektu budeme analyzovat preleukemické buňky získané ze čtyř různých zdrojů. Získáme data o fenotypu a o charakteru genetických a funkčních změn typických pro preleukemii a aberaci, které vedou k následné progresi do leukemie. Pokusíme se pravděpodobnost této progrese negativně ovlivnit v in-vitro podmínkách.

Více...

Očkování proti HPV u pacientů s rekurentní laryngální papillomatózou – je možné zlepšit kvalitu jejich života?

Merck & Dohme s.r.o. IIS ID 37651 [2011 – 2021]

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
MUDr. Jitka Vydrová – Medical Healthcom., s.r.o.,, Hlasové centrum, Praha

Klinická studie fáze III b. Hlavním cílem studie bude ověřit vliv očkování tetravalentní HPV vakcínou na vznik rekurentních papillomatozních lézi a interval remisí u pacientů s RRP. Vedlejšími cíli bude zjištění typu HPV v lézi RRP, sledování hladin protilátek proti HPV antigenům obsaženým ve vakcíně, případně složkám imunitního systému v odebraném s

Více...

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete