Menu
ÚHKT

Profil

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha (1985), poté do roku 1989 působil na ÚHKT. Od roku 1990 pracoval ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) a na 1. LF UK v Praze. V lednu 2008 byl jmenován přednostou I. interní kliniky VFN a 1. LF UK a v roc

Odbornost

Odborné zaměření

biologie a patogeneze lymfomů a chronické lymfatické leukémie

epidemiologie a diagnostika lymfomů a leukémií

cílené léčba lymfomů a leukémií

transplantace krvetvorných buněk

Vzdělání

2009              1. LF UK (Prof.)

2007              IPVZ Praha, atestace z klinické onkologie

2004              1. LF UK Praha, vnitřní lékařství (Doc.)

2001              1. LF UK Praha, kandidát lékařských věd (CSc.)

1997               IPVZ Praha, atestace z hematologie a transfuzního lékařství

1993              1. LF UK Praha, atestace z vnitřního lékařství II. stupně

1988               1. LF UK Praha, atestace z vnitřního lékařství I. stupně

1979-1985      Fakulta všeobecného lékařství, Univerzita Karlova v Praze (MUDr.)

Výuka

Výuka

od r. 2005 předseda komise pro státní rigorózní zkoušky

od r. 2000 přednášky v rámci předatestačních kurzů IPVZ pro hematologii a klinickou onkologii (pravidelně dvakrát ročně)

od r. 1997 člen komise pro státní rigorózní zkoušky z vnitřního lékařství

od r. 1994 pregraduální výuka

postgraduální výuka – školitel čtyř studentů v programu postgraduálního studia

přednášky v rámci celoživotního vzdělávání (edukační programy národních sjezdů, akce ČLK)