Menu
Věda a výzkum

Hlavní výzkumné směry

Chronická myeloidní leukémie (CML)

 • Mechanismy rezistence k léčbě inhibitory tyrozinových kináz a transformace do blastického zvratu - vývoj mutací v kinázové doméně BCR-ABL, deregulace epigenetických faktorů a tumor-supresorových genů, úloha molekulárních chaperonů, další molekulární změny v buňkách CML rezistentních vůči léčivům
 • Nové přístupy v molekulární diagnostice a monitorování zbytkové choroby u pacientů s CML

 

Myelodysplastický syndrom (MDS)

 • Sledování klonální evoluce u MDS
 • Identifikace a klinická implementace nových molekulárních markerů odpovědi na nově zavedené terapeutické postupy
 • Celogenomové expresní profilování dlouhých nekódujících RNA u MDS
 • Cirkulující plazmatické miRNA jako molekulární biomarkery MDS

 

Akutní myeloidní leukémie (AML)

 • Studium mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s AML
 • Vliv C-terminálních mutací na funkci a imunogenicitu nukleofosminu
 • Frekvence a význam dicentrických chromozomů v karyotypu nemocných s myeloidními onemocněními

 

Funkce imunitního systému v hematoonkologii

 • Vývoj experimentálních terapeutických postupů a vakcín proti CML
 • Genové modifikace T buněčných receptorů pro onkoterapii - vývoj CAR nové generace
 • Adoptivní imunoterapie - selekce a kultivace protivirových T-lymfocytů a vývoj protivirových CAR
 • Zkoumání imunologického profilu pacientů s CML a jeho změn v průběhu terapie.
 • Rekonstituce buněčné imunity proti lidskému cytomegaloviru u pacientů po transplantaci kostní dřeně

 

Trombóza a hemostáza

 • Studium struktury a funkce krevních destiček a krevních bílkovin účastnících se hemostázy (zástavy krvácení) a trombózy
 • Vrozené a získané dysfibrinogenemie a hypofibrinogenemie
 • Biochemické, genetické a morfologické analogie neurovaskulárních a kardiovaskulárních ischemických onemocnění

 

Další témata výzkumu a vývoje

 • Biosenzory s povrchovými plazmony a proteinové čipy pro lékařskou diagnostiku
 • Vstřebávání a zpracování železa v lidském těle
 • Adhezní struktury krevních buněk a signální dráhy regulující jejich interakci s extracelulární matricí
 • Nové metody pro diagnostiku dědičné sférocytózy
 • Epidemiologické studie na bázi molekulárně-biologických a sérologických markerů infekce papillomaviry a polyomaviry ve vztahu k nádorovým onemocněním člověka
 • Prevalence infekce papillomaviry ve vztahu k očkování preventivními vakcínami proti lidským papillomavirům
 • Změny prevalence markerů infekce malými DNA viry ve vztahu k průběhu imunosuprese po transplantaci hematopoetických kmenových buněk při léčbě leukémie
 • Vývoj imunizačních terapeutických postupů založených na ovlivnění nespecifické imunity a mikroprostředí nádorů
 • Nádorové markery asociované s rezistencí vůči imunitním mechanismům a s progresí tumorogennosti

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 305

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 648

Sekretariát
Tel:+420 221 977 144

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete