Menu
ÚHKT

Zvyšujeme kvalitu péče a bezpečnost dárců a pacientů

Transplantační tým ÚHKT získal prestižní akreditaci JACIE, díky níž mimo jiné získal přístup k účasti v mezinárodních klinických studiích.

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) v loňském roce prošel úspěšně nezávislým posouzením mezinárodních standardů fungování a výkonnosti svého transplantačního programu a od ledna 2019 je držitelem akreditace JACIE. „ÚHKT jako centrum excelence s vlastní výzkumnou činností úzce spjatou s poskytovanou zdravotní péčí získal tímto obdržením statutu mezinárodně akreditovaného transplantačního centra přístup k účasti v mezinárodních klinických studiích, které přibližují poznatky lékařského výzkumu do klinické praxe,“ vysvětluje hlavní přínos akreditace pro pacienty ředitel ÚHKT prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA.

Společná akreditační komise ISCT-Europe & EBMT (JACIE) je jediným oficiálním akreditačním orgánem v Evropě pro oblast transplantací hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie. Podporuje vysoce kvalitní péči o pacienty a lékařskou a laboratorní praxi prostřednictvím profesionální dobrovolné akreditace.

„Získat akreditaci JACIE jsme se rozhodli také proto, že ji doporučuje Světová asociace dárců dřeně WMDA,“ dodává MUDr. Antonín Vítek, vedoucí lékař transplantační jednotky a jednotky intenzivní hematologické péče ÚHKT. World Marrow Donor Association (WMDA) je mezinárodní organizace sdružující registry dárců krvetvorných buněk. Transplantační centra, která v mezinárodních registrech vyhledávají vhodné dárce pro své pacienty, musejí těmto registrům prokazovat kvalitu své činnosti. Jako nezpochybnitelný doklad kvality činnosti transplantačního centra uvádí WMDA ve svých standardech právě akreditaci JACIE.

Akreditace JACIE je procesem, při kterém vyškolení zahraniční odborníci hodnotí dodržování předem stanovených standardů fungování a výkonnosti transplantačního programu posuzovaného centra. „Hodnotící komise věnuje pozornost nejen kvalitě poskytované péče, ale také klade důraz na strategie neustálého zlepšování zavedených postupů,“ popisuje manažerka kvality transplantačního programu ÚHKT RNDr. Marie Dobrovolná. JACIE akreditace je prostředkem, kterým může centrum prokázat, že dosahuje požadované úrovně praxe v souladu s dohodnutými odbornými standardy, a potvrzuje, že centrum provozuje efektivní systém řízení jakosti a léčebnou péči splňující mezinárodní meřítka.

Klinika, odběry i zpracování

Ústav hematologie a krevní transfuze je registrovaným centrem EBMT (Evropská společnost pro transplantace krve a dřeně – European Society for Blood and Marrow Transplantation) již od roku 1994 a v rámci EBMT je transplantační tým ústavu od roku 1995 akreditován pro provádění transplantací od nepříbuzných dárců s právem požadovat dřeň od dárcovských center na celém světě. Akreditačním posouzením JACIE prošel ÚHKT v roce 2018 jako samostatné zdravotnické zařízení vysoce specializované péče o dospělé onkohematologické pacienty, které má kromě klinické části také odběrovou a vlastní zpracovatelskou část a úzce spolupracuje s pražským registrem dárců krvetvorných buněk, dětským transplantačním programem FN Motol i dalšími pracovišti.

Jednotná organizační struktura ÚHKT umožnila využít systém řízení kvality podle mezinárodních standardů JCI (tuto mezinárodní akreditaci ÚHKT obhajuje pravidelně od roku 2007), návazně pro transplantační program implementovat požadavky JACIE standardů a společně koordinovat úsilí o dosažení efektivní vzájemné komunikace, účinné sdílení pracovních postupů a zvyšování záruky bezpečné péče o pacienty i dárce. Tato úzká spolupráce umožňuje rychle identifikovat případné chyby nebo nežádoucí události a včasně jim předcházet.

Celosvětově je držitelem akreditace JACIE více než 200 center, v zemích bývalého východního bloku jsou akreditována dvě centra v Maďarsku (obě Debrecen), jedno v Polsku (Krakov) a jedno v Chorvatsku (Záhřeb). V Česku bylo dosud akreditováno pouze Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, akreditačním posouzením v loňském roce prošel rovněž dětský transplantační program FN Motol, s nímž ÚHKT úzce spolupracuje.