Menu
ÚHKT

Informace pro pacienty, kteří podstoupili léčbu za použití terapeutické hemaferézy a pro dárce tkání a buněk, kteří podstoupili tuto metodu odběru

Úvodní informace

Za účelem sběru dat o léčbě pacientů, kteří podstupují léčbu za použití terapeutické hemaferézy, a dárců, kteří podstupují tuto metodu odběru, byl na Univerzitě Umea, která sídlí ve Švédsku, zřízen World Apharesis Registry, registr terapeutických hemaferéz (dále jen „registr WAA“). Primárním cílem tohoto registru je zvýšení bezpečnosti terapeutických hemaferéz a zlepšení a rozvoj terapeutických aferetických technik. Za tímto účelem jsou do registru WAA zařazovány údaje pacientů, jako údaje o diagnóze, o provedeném terapeutickém postupu a údaje dárců o separaci tkání a buněk a o ev. nežádoucích vedlejších účincích těchto postupů.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Ústav hematologie a krevní transfuze, IČ 00023736, se sídlem U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město (dále též „správce“ anebo „ÚHKT“)

Jaké údaje o vás předáváme registru WAA?

Do WAA, jsou o vás předávány následující údaje: o typu a rozsahu provedeného výkonu, o zdravotním stavu pacientů a dárců a o vedlejších účincích terapie.

Výše zmíněné osobní údaje získáváme buď přímo od vás, nebo od lékařů, kteří o vás pečovali před námi.

Údaje předávané do WAA jsou vedeny v pseudonymizované podobě, tedy zpracovávané údaje budou vedeny pod unikátním kódem, který je schopen identifikovat pouze ÚHKT. Univerzita Umea ve Švédsku jakožto vedoucí registru WAA tak není schopna námi předané údaje přiřadit k vaší osobě.

Proč vaše údaje předáváme registru WAA a jaký je k tomu právní důvod?

Primárním cílem registru WAA je zvýšení bezpečnosti terapeutických hemaferéz a rozvoj těchto postupů. Zpracování údajů o osobách, které podstoupily předmětnou metodu odběru, je nezbytné pro další vědecký výzkum a vývoj nových postupů v této oblasti, čímž může být významně zvýšen přínos léčby u budoucích pacientů. Z toho důvodu jsou tak data předávána právo do registru WAA.

Zpracování vašich osobních údajů je tak nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu spočívajícího ve výzkumu v této oblasti dle čl. 6 odst. 1 písm. e) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. j) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje jsou předávány správci WAA, tedy Univerzitě Umea sídlící ve Švédsku.

S výjimkou WAA vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí. Do zahraničí mohou být předávána pouze anonymizovaná data, tedy data, která již vůbec nelze přiřadit k vaší osobě a která nejsou osobními údaji ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Jako subjektu údajů vám právní předpisy o ochraně osobních údajů přiznávají celou řadu práv. Některá z nich jsou však omezena povahou důvodu zpracování osobních údajů. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

  • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo na výmaz

V určitých případech můžete jako subjekt údajů uplatnit právo na výmaz svých osobních údajů neboli právo být zapomenut. Pokud jde o zpracování v databázi (registru), budete moci toto právo uplatnit pouze v případech, kdy vaše osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, tedy vědeckého výzkumu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování vašich osobních údajů probíhá za účelem vědeckého výzkumu, který umožní zvýšení bezpečnosti a účinnosti terapeutických postupů a postupů pro přípravu tkání a buněk, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů však nemůžete využít v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali za účelem splnění vědeckého záměru ve veřejném zájmu.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Uplatněním práv, která byla doposud uvedena, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní údaje naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2,
  • e-mailem na e-mailové adrese poverenec@uhkt.cz,
  • telefonicky na infolince 737 231 544.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.