Menu
ÚHKT

TRANSREG – Národní registr vyřazených dárců krve a registr vzácných erytrocytů

Úvodní informace

Jednou z našich činností je provádění odběrů krve od dobrovolných dárců za účelem přípravy transfuzních přípravků. Provádění odběrů krve je poskytováním zdravotních služeb, a tedy zejména ve vztahu k rozsahu zpracovávaných osobních údajů platí pro dárce totéž, co bylo uvedeno výše v informaci pro pacienty. I přesto se ovšem, zejména v souvislosti s nutností dodržení vysokého standardu a bezpečnosti krevních transfúzí, které jsou dále používány u člověka, zpracování osobních údajů vyznačuje určitými specifiky, zejména pak možným zpracováním osobních údajů v Národním registru vyřazených dárců krve a registru vzácných erytrocytů.

TRANSREG – Národní registr vyřazených dárců krve a registr vzácných erytrocytů

Transreg je registrem, v němž jsou shromažďovány informace o dárcích krve. Tento registr je rozdělen na dvě části, které jsou vedeny za odlišnými účely. Údaje obsažené v registru Transreg jsou v případě potřeby sdíleny mezi jednotlivými transfuzními stanicemi po celé České republice.

Vyřazení dárci krve

Právní předpisy Evropské unie i České republiky stanoví velmi přísné požadavky, které musí být splněny osobami darujícími krev. Nejvíce je přirozeně zkoumána zdravotní způsobilost dárce, aby bylo zajištěno, že nedojde k přenosu onemocnění na příjemce darované krve. Za tímto účelem jsou před odběry prováděna nejrůznější vyšetření. V některých případech pak výsledky těchto vyšetření mohou odhalit skutečnost, že potenciální dárce je pro darování nezpůsobilý. Takový dárce je pak zařazen do registru vyřazených dárců krve Transreg. Každá další transfuzní stanice, do níž by dotyčný přišel darovat krev, si tak může ověřit, zda se nejedná o nezpůsobilého dárce. Tímto způsobem je možné docílit vysokou bezpečnost krevní transfuze, i přestože některé kontraindikace darování krve mohou být v určitých časových obdobích obtížně zjistitelné. Zároveň tak lze šetřit finanční prostředky na provádění dalších vyšetření.

Ke zpracování osobních údajů v případě zařazení do registru vyřazených dárců krve dochází, jelikož je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, aby byly zajištěny přísné normy kvality a bezpečí zdravotní péče a léčivých přípravků. Účelem registru Transreg je v souladu s výše uvedeným zvýšit bezpečnost transfuzních přípravků, a tím pádem snížit riziko přenosu závažných infekcí, jakož i ulehčit zařízením transfuzní služby činnost a snížit náklady na poskytování zdravotních služeb tím, že mohou v rámci potřeby ihned získat informaci o vyloučeném dárci bez nutnosti provádění jinak nutných testů.

V registru Transreg jsou o vyřazených dárcích zpracovávány následující údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, krevní skupina, údaj o zdravotním stavu (zejména důvod k vyřazení z dárcovství krve). Údaje jsou vkládány tou transfuzní stanicí, která důvod pro vyřazení určitého dárce zjistila. V registru se evidují jak dočasně, tak trvale vyřazení dárci. Osobní údaje týkající se vyřazení z dárcovství budou z registru vymazány vždy, pokud se ukáže, že překážka, pro níž byl dárce do registru zařazen, již netrvá. Ke zpracování tedy dochází po dobu nezbytně nutnou.

Vzácní dárci krve

Při poskytování zdravotních služeb se lze setkat s pacienty – příjemci krve, kteří mají ve vztahu ke krevní transfuzi zvláštní požadavky. Zejména se jedná o pacienty se vzácnou krevní skupinou nebo jinými vlastnosti krve. Pro takové pacienty není vždy bez dalšího dostupná vhodná krevní transfuze. V takových chvílích lze využít registr vzácných dárců krve, v němž se pod číselnými kódy nacházejí údaje o krevní skupině, Rh faktoru a fenotypu dárců, kteří byli jednotlivými transfuzními stanicemi vyhodnoceni jako vzácní a kteří jsou způsobilí darovat krev příjemcům se zvláštními požadavky. Tito dárci mohou být v případě potřeby osloveni a požádáni, aby se dostavili k odběru krve.

Zpracování údajů o vzácných dárcích je tak v těchto případech nezbytné pro poskytování zdravotní péče příjemcům se zvláštními požadavky. Je nepochybné, že včasnost péče může být v případě potřeby krevní transfuze v řadě případů rozhodující pro záchranu života. Vedení registru vzácných dárců krve podstatně zkracuje čas při hledání vhodného dárce pro příjemce se zvláštními požadavky, čímž může významně zvýšit přínos léčby.

V registru Transreg jsou o vzácných dárcích zpracovávány následující údaje: číselný kód, krevní skupina, Rh faktor, fenotyp. Údaje jsou vkládány tou transfuzní stanicí, která důvod pro zařazení určitého dárce zjistila.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů vám právní předpisy o ochraně osobních údajů přizvávají celou řadu práv. Některá z nich jsou však omezena povahou zpracování osobních údajů v registru Transreg. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

  • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo na výmaz

V určitých případech můžete jako subjekt údajů uplatnit právo na výmaz svých osobních údajů neboli právo být zapomenut. Pokud jde o zpracování v registru Transreg, budete moci toto právo uplatnit pouze v případech, kdy vaše osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní údaje naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2
  • e-mailem na e-mailové adrese poverenec@uhkt.cz
  • telefonicky na infolince 737 231 544

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.