Menu
ÚHKT

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Profil

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha (1985), poté do roku 1989 působil na ÚHKT. Od roku 1990 pracoval ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) a na 1. LF UK v Praze. V lednu 2008 byl jmenován přednostou I. interní kliniky VFN a 1. LF UK a v roc

Odbornost

Odborné zaměření

biologie a patogeneze lymfomů a chronické lymfatické leukémie

epidemiologie a diagnostika lymfomů a leukémií

cílené léčba lymfomů a leukémií

transplantace krvetvorných buněk

Vzdělání

2009              1. LF UK (Prof.)

2007              IPVZ Praha, atestace z klinické onkologie

2004              1. LF UK Praha, vnitřní lékařství (Doc.)

2001              1. LF UK Praha, kandidát lékařských věd (CSc.)

1997               IPVZ Praha, atestace z hematologie a transfuzního lékařství

1993              1. LF UK Praha, atestace z vnitřního lékařství II. stupně

1988               1. LF UK Praha, atestace z vnitřního lékařství I. stupně

1979-1985      Fakulta všeobecného lékařství, Univerzita Karlova v Praze (MUDr.)

Výuka

Výuka

od r. 2005 předseda komise pro státní rigorózní zkoušky

od r. 2000 přednášky v rámci předatestačních kurzů IPVZ pro hematologii a klinickou onkologii (pravidelně dvakrát ročně)

od r. 1997 člen komise pro státní rigorózní zkoušky z vnitřního lékařství

od r. 1994 pregraduální výuka

postgraduální výuka – školitel čtyř studentů v programu postgraduálního studia

přednášky v rámci celoživotního vzdělávání (edukační programy národních sjezdů, akce ČLK)