Menu
ÚHKT

RNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D.

vedoucí oddělení proteomiky

Tel: +420 221 977 285
Email: Katerina.Kuzelova@uhkt.cz

Granty

Analýza role kináz rodiny PAK v regulaci interakcí hematopoietických buněk s proteiny extracelulární matrice
Reg. číslo
GA ČR 16-16169S
Název
Analýza role kináz rodiny PAK v regulaci interakcí hematopoietických buněk s proteiny extracelulární matrice
Trvání
2016 – 2018
Řešitel
Spoluřešitel
Anotace
Kinázy rodiny PAK patří mezi klíčové regulátory procesů vyžadujících práci cytoskeletu, jako je buněčná adheze, migrace nebo buněčné dělení, a jsou považovány za možný terapeutický cíl u různých druhů onemocnění včetně onkologických. Velká část dosud získaných informací o PAK kinázách se týká funkce PAK1 v adherentních buněčných typech. PAK1 mívá zvýšenou expresi u invazivních pevných nádorů a její aktivita koreluje s nepříznivou prognózou pacientů. Nedávné práce a naše pilotní výsledky ukazují, že v hematopoietických buňkách hraje důležitou úlohu PAK2, která může mít přes značnou sekvenční homologii s PAK1 odlišné, a někdy až protichůdné působení. Pomocí komplexního přístupu zahrnujícího originální i klasické metody (např. měření mikroimpedance, mikroskopie interference v odraženém světle, exogenní exprese fluorescenčně značených proteinů, western-blotting) chceme vyjasnit úlohu kináz PAK skupiny I v regulaci vazby hematopoietických buněk k proteinům extracelulární matrice, najít rozdíly v chování PAK1 a PAK2 a ověřit jejich možnou interakci s kinázou Lyn.
Mutovaný nukleofosmin jako potenciální cíl pro imunoterapii akutní myeloidní leukémie
Reg. číslo
AZV 16-30268A
Název
Mutovaný nukleofosmin jako potenciální cíl pro imunoterapii akutní myeloidní leukémie
Trvání
2016 – 2019
Řešitel
Spoluřešitel
Anotace
Mutace v C-koncové části nukleofosminu (NPM) se vyskytují u zhruba 30% pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML). Naše pilotní studie naznačila, že jedinci s vhodnými HLA alelami (tvořící asi 85% populace) jsou schopni vyvinout spontánní imunitní reakci proti mutovanému NPM, která může zabránit rozvoji AML. Imunitní reakce proti NPM působí i během léčby a zásadně přispívá k lepší prognóze u pacientů s mutovaným NPM. Úkolem projektu je: (i) potvrdit a rozšířit naše předběžná zjištění na větším souboru pacientů, (ii) získat experimentální důkazy existence T-buněk specifických pro NPM a (iii) zavést diagnostické metody pro analýzu důvodů přechodného nebo úplného selhání imunitní odpovědi, které vede k rozvoji AML. Praktickým cílem tohoto aplikovaného výzkumu je připravit podmínky pro zavedení individualizované imunoterapie do léčebného protokolu AML tak, aby bylo dosaženo trvalého vyléčení u největší počtu pacientů.