Menu
ÚHKT

Profil

V ÚHKT působí od roku 1986. Nejdříve na pozici lékařky lůžkového oddělení a ambulance, později se stala zástupkyní primáře, v současnosti je přednostkou klinického úseku. 

                     

Odbornost

Zaměření:

Chronická myeloidní leukemie

Členství v odborných společnostech:

Hematologická společnost ČLS-JEP

Internistická společnost ČLS-JEP, Spolek lékařů českých   

Česká angiologická společnost ČLS-JEP

Česká společnost pro trombózu a hemostázu

Evropean Leukemia Net (ELN)

Vědecká činnost:

 1994 - 96 - hlavní řešitel grantu IGA MZ ČR

  spoluřešitelem dalších grantů, týkajících se problematiky chronické myeloidní leukemie (CML)

  hlavní řešitel 10 klinických studií, zaměřených na léčbu nemocných s chronickou myeloidní leukemií.

  klinický koordinátor pracovní skupiny chronická myeloidní leukemie  zodpovědná  za diagnostiku a léčbu  nemocných s CML včetně realizace nových léčebných postupů a zavádění nových léků do klinické praxe

Vzdělání

Studium: 

 4/1991          atestace v oboru Hematologie a transfuzní služba 

 4/1984          obhajoba kandidátské disertační práce v oboru vnitřní nemoci na 1. Lékařské fakultě    

 5/1983          atestace z oboru vnitřní lékařství I.stupně 

 6/1978          promoce na 1. Lékařské fakultě UK Praha

 1968 - 1972   Gymnasium  J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích

Zahraniční stáže:

5/2009 MD Anderson Cancer Center University of Texas, Houston, USA

Výuka

Pedagogická činnost:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (odborný asistent) od roku 1994 v rámci katedry hematologie a transfúzního lékařství, přednášková činnost v rámci katedry interního lékařství a základů vnitřního lékařství.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1.LF UK a ÚHKT Praha  (od roku 2009)