Menu
Vzdělávání

Rezidenční místa

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) vypisuje výběrové řízení podle vyhlášky 186/2009 Sb. (o rezidenčních místech) na obsazení rezidenčních míst v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba v rámci specializačního vzdělávání zdravotníků – nelékařů. 

Vyhlašovatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, Praha 2, 128 20, Tel: +420 221 977 111, Fax: +420 224 913 728, E-mail: info@uhkt.cz, www.uhkt.cz
Seznam rezidenčních míst: tři rezidenční místa v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba
Lhůta pro podání přihlášek: od 12. 7. 2013 do 2. 8. 2013
Místo a způsob podání: doporučeným dopisem na výše uvedenou adresu UHKT, zásilku označte„Residenti 2013“ a adresujte k rukám vrchní laborantky UHKT, pí. Jitky Němcové. Zásilku je též možno podat v podatelně UHKT osobně (budova C, 2. patro).

Kriteria pro výběr rezidentů: 

 1. Odborná způsobilost k výkonu povolání Zdravotní laborant podle §9 zákona 96/2004 Sb.
 2. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (platná registrace u NCO NZO Brno).
 3. Zkušenost s prací ve zdravotnickém zařízení s akreditací podle norem JCI a ISO 15 189 v délce nejméně 6 měsíců.
 4. Minimální praxe ve zdravotnickém zařízení 3 roky.
 5. Motivační dopis (součást Přílohy č. 2 vyhlášky 186/2009 Sb.).
 6. Rychlost odezvy na výběrové řízení. 

Seznam dokladů, které uchazeči předkládají (v souladu s §4, odst. 2 vyhlášky 186/2009 Sb.): 

Přihlášku tvoří vyplněná Příloha č. 1 vyhlášky 186/2009 Sb. K přihlášce uchazeč doloží: 

 • a) Vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou stanoveny v Příloze č. 2 vyhlášky 186/2009 Sb.
 • b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců.
 • c) Výpis z Rejstříku trestů, nebo obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.
 • d) Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti.
 • e) Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal.
 • f) Je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.
 • g) Přehled odborné praxe.


Doklady uvedené v odstavci 2 písmeno b) a c) nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem daného vyhlašovatele.


Způsob hodnocení podle kriterií pro výběr rezidentů:

Kriterium 1 – 4 hlavní
Kriterium 5 – 6 pomocné

Vyhláška 186/2009 Sb. a příslušné formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách MZČR: www.mzcr.cz 


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Oddělení pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete