Menu
ÚHKT

Akutní a intensivní medicina: od buněčné biologie ke klinice a zase zpět ( Michal Kolář)

Akutní a intensivní medicina: od buněčné biologie ke klinice a zase zpět ( Michal Kolář) Současná medicina se rozkošatila do téměř nepřehlédnutelného větvení oborů, podoborů , specialisací a subspecialisací, v jejichž rámci jsou ve stále narůstajícím množství publikovány nové poznatky, postupy, v podobě původních prací, monografií….Daleko méně je však textů, které by se pokusily toto téměř již nedohledné bohatství poznatků shrnout a seřadit podle určitého pořádajícího – a do jisté míry zjednodušujícího - principu, tak, aby mohly efektivně sloužit především lékaři v klinické praxi, postavenému před úkol řešit zdravotní obtíže pacienta, který je jedinečnou a zároveň komplexní individualitou, a tak i jeho zdravotní problém představuje téměř vždy velmi různorodý soubor, často neřešitelný jen na základě jediné oborové specialisace. Tento text tak představuje jeden z možných takovýchto obecných konceptů integrujících buněčně biologické, (patologicko) fysiologické a klinické aspekty v široké oblasti akutní mediciny, přičemž tím integrujícím principem je představa o určité hierarchii patogenních nox a mechanismů, které lze zařadit do tří základních okruhů: v tom prvním se nacházejí noxy působící na lidský organismus zvnějšku, v druhém ty, které představují funkční a strukturální změny v jednotlivých orgánových soustavách - a kterákoli z těch v prvním i druhém okruhu, při dostatečné intensitě působení, vyústí do několika základních patogenních procesů – nox, soustředěných do třetího okruhu, v němž každá sama o sobě anebo všechny spolu vedou k narušení zásadních funkcí a nakonec i struktur buněk v celém organismu, což má pro postiženého fatální důsledky. Těmito mechanismy – noxami - jsou: buněčná hypoxie, těžké dysekvilibrace vnitřního prostředí, určité poruchy metabolismu a neadekvátní aktivace imunitního systému ( ať již původu endogenního či působená infekčním agens). Posláním především intensivní mediciny je pak používat ( a nalézat) cesty a způsoby, jak rozvoji a působení těchto vlastně „jen“ několika zásadních nox zabránit - a pokud je tato činnost úspěšná - otevřít tak cestu pro vyvedení pacienta z těžkého, život ohrožujícího stavu dalšími postupy, specifickými pro patogenní mechanismy - noxy, ať již z druhého či prvního okruhu, jejichž řešení bude nejspíše náplní specifických klinických oborů. Ovšem bez ovládnutí a potlačení těch uvedených mechanismů – nox v okruhu třetím, nelze dosáhnout léčebného úspěchu. Tím je ustanoven základní koncept, který by měl umožnit poměrně přehledným a (snad ne až přespříliš) zjednodušeným způsobem popsat a postihnout celou šíři stavů, které přísluší do oblasti akutní mediciny. Jinak řečeno, z výše uvedeného by mělo vyplynout, že tím, co rozhoduje o pacientově přežití v těch nejzávažnějších stavech, jsou aktivity, jimž by bylo možno dát jméno PÉČE O BUŇKU. Na základě takto postaveného konceptu je nutno prozkoumat a prodiskutovat pravdivost těchto tezí pro rozsah patologických stavů, které mohou příslušet do působnosti akutní ( a především intensivní) mediciny, přičemž je nezbytné to učinit ze tří aspektů: z oblasti buněčné biologie, patologické fysiologie a klinické mediciny, jako zásadních pilířů, o něž se současná medicina opírá. Původně zamýšlený článek se samozřejmě velmi záhy rozrostl do podoby stručné publikace dokumentující a diskutující základní teze na několika vybraných tematech, což ovšem vzápětí vedlo k poznání o nezbytnosti podrobného důkladného rozboru téměř všech oblastí lidské patologie…. Výsledkem je tak 16 let práce, ohraničených roky 2005 až 2021, na tomto obsáhlém textu, který je nyní v elektronické podobě předložen veřejnosti.

application/msword KNIHA.doc — 12778 KB