Menu
ÚHKT

Ing. Ota Fuchs, CSc.

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 512
Email: Ota.Fuchs@uhkt.cz

Pracoviště:

Granty

Studium patogeneze myelodysplastického syndromu u pacientů s izolovanou aberací del(5q) a analýza účinku lenalidomidu
Reg. číslo
IGA MZd NT 13836-4
Název
Studium patogeneze myelodysplastického syndromu u pacientů s izolovanou aberací del(5q) a analýza účinku lenalidomidu
Trvání
2012 – 2015
Řešitel
Spoluřešitel
MUDr. Anna Jonášová, M.D., dolezalova
Anotace
Chceme přispět k objasnění mechanismu patogeneze 5q – syndromu studiem důležitých transkripčních faktorů, EKLF (“erythroid Krüppel-like factor“, označovaný také KLF1),  Fli1 (“Friend leukemia integration 1“) a GATA1, které se kromě řady dalších faktorů podílejí na diferenciaci společné progenitorové buňky MEP (“megakaryocyte-erythroid progenitor“) do erytroidní nebo megakaryocytární řady. Expresi uvedených a dalších genů, potenciálně důležitých v tomto mechanismu,  chceme zkoumat metodou kvantitativní TaqMan RT-PCR v reálném čase na pacientech MDS s 5q- syndromem ve srovnání s MDS o nízkém riziku a s normálním chromozomem 5 a se zdravými kontrolami na separovaných buňkách kostní dřeně a periferní krve. Naším druhým záměrem je přispět k objasnění mechanismu účinku účinné imunomodulační látky lenalidomidu u pacientů s 5q- syndromem ve srovnání s MDS o nízkém riziku a s normálním chromozomem 5. Budou analyzovány  mutace EKLF, které mohou významně ovlivnit odpověď na lenalidomid.