Menu
ÚHKT

Granty

Lidské mezenchymové stromální buňky pro léčebné účely. Preklinické a farmakologické testy a schválení buněčného preparátu pro klinické užití.
Reg. číslo
IGA MZd NT 13531-4
Název
Lidské mezenchymové stromální buňky pro léčebné účely. Preklinické a farmakologické testy a schválení buněčného preparátu pro klinické užití.
Trvání
2012 – 2015
Řešitel
MUDr. Robert Pytlík 1. LF UK Praha
Spoluřešitel
Anotace
Lidské mezenchymové stromální buňky (hMSC) budou připravovány z kostní krve pacientů podstupujících vyšetření kostní dřeně z diagnostických důvodů a expandovány patentovanou metodou vyvinutou předkladateli grantového projektu. Dosavadní znalosti farmakodynamiky budou doplněny studiemi zaměřenými na průkaz konceptu, charakterizaci buněk a testy bezpečnosti in vivo. Patentovaný způsob kultivace bude přenesen do podmínek správné výrobní praxe (GMP). Dále bude vytvořena preklinická dokumentace týkající se komponent užívaných k přípravě buněčného preparátu. Optimalizovaná metodika expanze hMSC bude následně předložena k posouzení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), eventuálně po připomínkách SÚKL doplněna tak, aby přípravek mohl být schválen pro užití v klinických studiích.
Porovnání účinků autologního séra a séra pupečníkové krve po aplikaci pacientům s defekty na povrchu oka
Reg. číslo
NT 12376-4
Název
Porovnání účinků autologního séra a séra pupečníkové krve po aplikaci pacientům s defekty na povrchu oka
Trvání
2011 – 2014
Řešitel
Spoluřešitel
Mgr. Kateřina Jirsová, MUDr. Michalis Palos, prof. MUDr. Naďa Jirásková, PhD.
Anotace
Projekt spočívá v porovnání účinků autologního séra očních kapek (AS-ok) a očních kapek ze séra z pupečníkové krve (PS-ok) po aplikaci pacientům s těžkými defekty na povrchu oka, především pacientům se syndromem suchého oka. Pacienti budou hodnoceni před a po ukončení tříměsíční aplikace AS-ok či PS-ok. Studie proběhne ve dvou kolech, tj. každý z pacientů bude léčen po dobu 3 měsíců AS-ok či PS-ok a po tříměsíční pauze PS-ok či AS-ok (pořadí přípravku bude náhodně vybráno). Hodnocení bude probíhat klinicky (běžná ambulantní vyšetření povrchu oka – Schirmerův test, vitálni barvení bengálskou červení a čas potřebný k roztržení slzného filmu), laboratorně (hodnocení vzorků získané otiskovou cytologií – denzita buněk epitelu a pohárkových buněk, přítomnost matrixmetaloproteinaz v slzách) a subjektivně pacienty (dotazníkový systém). Závěrem studie bude statisticky zhodnoceno, zda byla účinnější aplikace AS-ok či PS-ok. Zásadním přínosem pro zjištění efektivity léčby bude měření (hyper)osmolarity slz.
Původ dětských leukémií
Reg. číslo
IGA MZd NT 12328-5
Název
Původ dětských leukémií
Trvání
2011 – 2015
Řešitel
doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., 2. LF UK Praha
Spoluřešitel
Anotace
V rámci předkládaného projektu budeme analyzovat preleukemické buňky získané ze čtyř různých zdrojů. Získáme data o fenotypu a o charakteru genetických a funkčních změn typických pro preleukemii a aberaci, které vedou k následné progresi do leukemie. Pokusíme se pravděpodobnost této progrese negativně ovlivnit v in-vitro podmínkách.